Μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης ΠΔΜ

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Α/Α  61810   ΕΣΗΔΗΣ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27, ΚΟΖΑΝΗ, Τ.Κ 50100

Σημεία επαφής: α)   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: +30 2461351193 , Τηλεομοιότυπος: +30 2461047209

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Ωρολογά Ελένη

Ηλεκτρονικό  Ταχυδρομείο: e.orologa@pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) https://www.pdm.gov.gr

Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής (URL) http://www.promitheus.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής http://www.promitheus.gov.gr

Ι.2 Είδος της αναθέτουσας αρχής: Περιφερειακή ή τοπική αρχή

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1.1)   Τίτλος έργου: Ανοικτός Διεθνής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  8/2018

II.1.2) Είδος σύμβασης, Εκτέλεση, Τόπος: Υπηρεσίες,  Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης                                                              

II.1.3) Η προκήρυξη αφορά σε: Δημόσια σύμβαση

II.1.5) Αντικείμενο του έργου

Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών , χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη σχολική περίοδο 2018-2020.

II.1.6) Κοινό λεξιλόγιο (CPV):

Κύριο αντικείμενο: 60130000

II.1.7) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για Δημόσιες Συμβάσεις : Ναι

II.1.8) Κατανομή σε τμήματα: Ναι ( 288   τμήματα)

II.1.9) Θα ληφθούν υπόψη  εναλλακτικές προσφορές: Όχι

II.2.1) Εκτιμώμενη αξία χωρίς Φ.Π.Α 6.423.387,00  ευρώ/ € (με Φ.Π.Α     ευρώ/€)

II.2.2) Δικαίωμα προαίρεσης : ΝΑΙ

II.3) Διάρκεια  σύμβασης : Από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019 μέχρι την 30/06/2020.

Τμήμα III : Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1.1) Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ι εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπερι-λαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (10% για τα τμήματα ταξί της ομάδας 7)  εκτός ΦΠΑ.   

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Δηλαδή  

Ο μειοδότης στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 5% της κατακυρωθείσας αξίας εκτός ΦΠΑ.

III.1.2) Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι ΚΑΠ των δευτεροβάθμιων ΟΤΑ μέσω των οποίων επιχορηγείται η ΠΕ Κοζάνης.

III.1.3) Νομική μορφή ομίλου οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:

Φυσικά πρόσωπα/Νομικά πρόσωπα/Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες/Συνεταιρισμοί

III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Όχι

III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο:

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά η νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

III.2.3) Τεχνική ικανότητα:

Σύμφωνα με  τη διακήρυξη.

Τμήμα IV : Διαδικασία

IV.1.1) Είδος διαδικασίας:  Ανοικτή

IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών:

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 10/7/2018 και ώρα  08:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: 13/08/2018  και ώρα 15:00 π.μ.

IV.3.6) Γλώσσα : Ελληνική

IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 10μήνες (από την αναφερόμενη  καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών). Δηλαδή  13/6/2019

IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών:

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 20/8/2018 και ώρα 10:00π.μ

Παραβρισκόμενοι κατά το άνοιγμα των προσφορών: Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που υπέβαλαν προσφορές ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη δημόσια σύμβαση: Όχι

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής:

VI.4.3) Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. : 6/7/2018

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 έχει τα ακόλουθα συνημμένα:

Η Διακήρυξη 10/2018

Η οικονομική προσφορά

Το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών