Διαγωνισμός

Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός υπηρεσιών καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης: 05/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου της εκτέλεση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2016-2017.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 369.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μεσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και το Π.Δ 118/07.

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: 17/03/2016

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23/03/2016 ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.pdm.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ, με α/α 20672 & στο ΚΗΜΔΗΣ.

∆εκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα σε κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα συµµετοχής στο διαγωνισµό µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιούνται νόμιμα στον τομέα δράσεων κωνωποκτονίας.

∆εκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις νοµικών ή / και φυσικών προσώπων, συµπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω µε οποιαδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την νοµοθεσία κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούµενα συµµετοχής στο διαγωνισµό µε βάση τη νοµοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Εγγύηση η οποία θα υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω θα απορρίπτεται.

Προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο του έργου. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 200 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Ο διαγωνισμός Δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 10/02/2015 (2016-017820).

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194, fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη διακήρυξη