Συγκομιδή Σταφυλιών

Διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις έτους 2016

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για απόκτηση άδειας φύτευσης για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ότι άνοιξε η εφαρμογή κατάθεσης αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διεύθυνση είναι http://e-services.minagric.gr/

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,

υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά

μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ,

από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου του 2016.

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει σε ηλεκτρονική μορφή σκαναρισμένα

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα
 • Τίτλο κατοχής αγροτεμαχίου

Καθώς και τις συντεταγμένες από τρείς κορυφές του αμπελοτεμαχίου με μορφή Χ και Ψ.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

(Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.)

 • Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου εκάστου έτους, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).

Α1) Βαρύτητα κριτηρίου 0,2

                                                                    

Β1) Συντελεστής             10

Βαθμοί = Α1χΒ1.

 1. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,

   α-βιολογική παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους επί πέντε

       τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης-

     β-έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για

     ολοκληρωμένη διαχείριση στην εκμετάλλευση του) επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

     -τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

 • Η πιστοποίηση των σημείων (α) και (β) πραγματοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι.

Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους αμπέλια προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

Α2)    Βαρύτητα κριτηρίου 0,1

                                                        

Β2) Συντελεστής             10

Βαθμοί = Α2χΒ2.

 1. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

    -περιοχές σε πλαγιές με μεγάλη κλίση, τουλάχιστον 15 % ή

   -περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m

   -μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

                    

Α3)Βαρύτητα κριτηρίου 0,2

                                                        

Β3) Συντελεστής             10

 

Βαθμοί = Α3χΒ3.

 

 1. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

   εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) από τα οποία τα αμπέλια είναι μέχρι 20 στρ

(Β4.1) (συντελεστής10)

   εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) από τα οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 50 στρ.

(Β4.2) (συντελεστής 7)

εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 50-150 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του εκτάσεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ανεξάρτητα από το μέγεθος.

(Β4.3) (συντελεστής 5)

Α4) Βαρύτητα κριτηρίου 0,4

 

Βαθμοί = Α4χΒ4.

 

 1. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

   -Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια (παράνομα),

                                                          

Α5) Βαρύτητα κριτηρίου 0,1

 

Β5) Συντελεστής             10

Βαθμοί = Α5χΒ5.

 

Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά και με την εφαρμογή του τύπου.

 

Συνολική βαθμοί = Α1χΒ1+Α2χΒ2+Α3χΒ3+Α4χΒ4+Α5χΒ5

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 1ος όροφος, γραφείο 24 (πρώην κτίριο Νομαρχίας) και στα τηλέφωνα 2461351368, 2461351431 Περιστέρη Σταματία.

Επισυνάπτεται και αναλυτικός οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης