Όμιλος Ξυνή

Χορήγηση υποτροφιών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση υποτροφιών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ 07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, άρ. 159 περ. ια και ιβ & 186 τομ. Η παρ. 14.


β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239 Α’ 27.12.2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”, άρ. 21 παρ. 3 περ. αβα.

γ. Του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’ 09.03.1999) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”, άρ. 13-15.

δ. Το από 18-9-2015 έγγραφο με το επισυναπτόμενο σε αυτό Δελτίο Τύπου (Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ: 91 υποτροφίες σπουδών στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας – Μεγάλη Κοινωνική Προσφορά για τους νέους της χώρας μας), όπως αυτή αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ σύμφωνα με το οποίο παρέχεται στην Περιφέρεια η δυνατότητα για τη χορήγηση 7 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικά κριτήρια.

ε. Το αριθμ. 122327/372/06-10-2015 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού: “Υποτροφίες σπουδών με κοινωνικά κριτήρια του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ξυνή” καθώς και το συνοδευτικό υλικό του Ομίλου, όπως αυτά απεστάλησαν και δημοσιεύθηκαν ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

στ. Την αριθμ. 126562/398/14-10-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας “Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση υποτροφιών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ” (ΑΔΑ: 7Ξ0Ω7ΛΨ-96Η).

ζ. Τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

η. Το από 03/11/2015 Πρακτικό Αξιολόγησης των αιτήσεων για τις επτά (7) υποτροφίες του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, το οποίο συντάχθηκε βάση της 126562/398/14-10-2015 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

θ. Την ανάγκη χορήγησης των ανωτέρω υποτροφιών.

Αποφασίζουμε

Τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ στους παρακάτω:

1. Στη Σεβίλλη Βαρσάμη του Αριστοτέλη από την Π.Ε. Γρεβενών, μία (1) πλήρη –τριετή- υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής της δικαιούχου.

2. Στον Κωνσταντίνο Κολλάρα του Σπυρίδωνα από την Π.Ε. Φλώρινας, μία (1) πλήρη –διετή – υποτροφία στο Ι.ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών θα επιλέξει ο δικαιούχος.

Οι δικαιούχοι υπότροφοι μετά την κοινοποίηση της παρούσας, άμεσα, θα απευθύνονται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ (τηλ. 210 5279570) για την υποτροφία και την επιλογή του προγράμματος σπουδών.  (7ΗΠΘ7ΛΨ-Ξ6Θ)

Ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, κ. Π. Τσότσου
2. Γρ. Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών ΠΕ Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Δ.Μ., κ. Π. Αργυριάδη
4. Γρ. Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, κ. Ι. Κοντογούνη-
Κερίδου
5. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα)
6. Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού (έδρα)
7. Δ/νσεις Ανάπτυξης Π.Ε.
8. Εκπαιδευτικός Όμιλος Ξυνή
9. Σεβίλλη Βαρσάμη, Γρεβενά
10. Κωνσταντίνος Κολλάρας, Φλώρινα