Άδειες απόσταξης

Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) περιόδου 2021-2022 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) περιόδου 2021-2022 για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης

Το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, ενόψει της νέας αποστακτικής περιόδου για τη λειτουργία αμβύκων των μικρών αποσταγματοποιών (άρθρο 7Ε του ν.2669/2001) ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων ότι η αποστακτική περίοδος άρχισε και έχει διάρκεια δύο μήνες.

Προκειμένου να εκδοθεί άδεια απόσταξης από τα Τελωνεία (Πτολεμαΐδας και Καστοριάς) απαιτείται η προσκόμιση από τους αμπελοκαλλιεργητές βεβαίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του αμπελιού, καθώς και της ποσότητας των πρώτων υλών που παρήχθησαν.

Για να εκδοθεί βεβαίωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κοζάνης απαιτείται προηγουμένως υποχρεωτικά από τους παραγωγούς η ηλεκτρονική  υποβολή δήλωσης συγκομιδής για το έτος 2021 μέσω της ιστοσελίδας

http://e-services.minagric.gr  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κοζάνης μετά από σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων με

συνημμένο αντίγραφο της δήλωσης συγκομιδής.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:

  1. Ηλεκτρονικά στο email : d.aok@kozani.pdm.gov.gr και ηλεκτρονικά θα
    τους αποστέλλεται η βεβαίωση ή
  2. Αυτοπροσώπως ή
  3. Από τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά η αίτηση να
    έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Επισημαίνεται ότι οι αμπελουργοί που χρησιμοποιούν τα σταφύλια τους για ιδία χρήση και δεν παραδίδουν ή πωλούν σε νόμιμα οινοποιεία της χώρας με παραστατικά, στην οθόνη της ψηφιακής υπηρεσίας «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΤΕΜΑΧΙΟΥ»:

  • στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» επιλέγουν «ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»
  • στο πεδίο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» επιλέγουν παύλα (-)

Οι αμπελουργοί των οποίων οι αμπελώνες ή οι κληματαριές τους καταλαμβάνουν συνολική έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται και ούτε

πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής (παρ. 2, άρθρου 8 του ΚΑΝ ΕΚ 436/09)

οι παραπάνω βεβαιώσεις θα χορηγούνται είτε από την εγγραφή των αμπελοτεμαχίων στο αμπελουργικό μητρώο (εάν υπάρχει), είτε με προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας, ή Ε9, ή Ε1.

Στους παραγωγούς αυτούς η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον οικείο Δήμο (έχοντας μαζί τους υποχρεωτικά το ΑΦΜ και την Αστυνομική Ταυτότητά τους).

Συνημμένα:

Η αίτηση για τη Χορήγηση βεβαιώσεων για την έκδοση αδειών απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) περιόδου 2021-2022 (σε μορφή doc)