Μετατάξεις

Απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου της Ακρόπολης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε τρεις οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Απόφαση του Δ.Σ του Μουσείου της Ακρόπολης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε τρεις οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του, με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων

Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπ’ όψιν τα εξής:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄224/05.11.2008), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3773/2009 και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 2 αυτού.

2. Το Π.Δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρόπολης» (ΦΕΚΑ ́ 113/20.5.2013).

3.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α ́112/13.07.2010), όπως ισχύει.

4.Το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ Α ́ 39), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ Α ́ 315), 44/2005 (ΦΕΚ Α ́ 63) και 116/2006 (ΦΕΚ Α ́ 115).

5.Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ Α ́ 163/4.9.2009).

6.Τις διατάξεις του ν. 3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»(ΦΕΚ Α ́ 26/09.02.2007).

7.Την από 27.02.2015 εγκριτική απόφαση της 1ης/2015 Συνεδρίασης του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.

8.Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015του Ν.Π.Δ.Δ.Μουσείου Ακρόπολης.

9.Την ανάγκη πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού του Μουσείου Ακρόπολης με μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων.

10.Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

11.Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 25η/2014 –02.12.2014 συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.

12.Τη σχετική απόφαση της με αριθμό 12η/2015–28.04.2015συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου.

v6zn469ht0-iye

v6zn469ht0-iye