Αλιεία

Απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (18-8-2021)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ενημέρωση Πολιτών

Απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (18-8-2021)

Απαγόρευση αλιείας όλων των ειδών Καραβίδας στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (18-8-2021)

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης ανακοινώνει, σύμφωνα με την α/α 200/21 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

(ΑΔΑ: ΨΟ957ΛΨ-ΙΨΞ)

 1. Την απόλυτη απαγόρευση της αλιείας κάθε είδους καραβίδας στη λίμνη
  Πολυφύτου με οιοδήποτε μέσο και εργαλείο για χρονικό διάστημα δώδεκα
  (12) μηνών με σκοπό την προστασία και την μείωση του κινδύνου
  εξαφάνισης του πληθυσμού της καραβίδας.
  Η απαγορευτική περίοδος είναι
  από 17 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
  08:00 π.μ. μέχρι 16 Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 π.μ.
 2. Κατά την απαγορευτική περίοδο αλιείας οι αλιείς υποχρεούνται να
  μεταφέρουν τα αλιευτικά τους σκάφη και εργαλεία, που χρησιμοποιούν
  στην αλίευση της Καραβίδας, στα σπίτια τους.
 3. Την τήρηση και εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στις Αστυνομικές
  Αρχές του Νομού μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Οι παραβάτες διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν.
  1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/92, ΦΕΚ
  Α΄/70/92).
  Για παραβάσεις αλιευτικών διατάξεων και αποφάσεων επιβάλλονται
  διοικητικές ποινές και ποινικές κυρώσεις (επιβολή προστίμου, κατάσχεση
  και εκποίηση των παράνομα αλιευμένων προϊόντων, κατάσχεση και
  εκποίηση ή καταστροφή των αλιευτικών εργαλείων και συσκευών).

 

 

Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

 

Δούρδας Αναστάσιος