Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων υπαλλήλων για απόσπαση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων υπαλλήλων για απόσπαση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Έχοντας υπ’ όψιν την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του ν.4690/2020 και κατόπιν της αρ.
626/04.08.2021 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε:

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε προσωπικό, προσκαλεί προσωπικό των ειδικοτήτων:

  • Πολιτικού μηχανικού
  • Αρχιτέκτονα μηχανικού
  • Μηχανολόγου μηχανικού
  • Ηλεκτρολόγου μηχανικού
  • Τοπογράφου μηχανικού
  • Πληροφορικής

που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., μετά από απόσπασή τους σε αυτή, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη.

Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπασθούν, καλούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. / Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας, μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου τα παρακάτω:

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφερομένων υπαλλήλων για απόσπαση στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. (σε pdf)