Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δυο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δυο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δυο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

Η Εθνική Επιτροπή προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν ανακύψει στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να ενισχύσει το προσωπικό της με αποσπάσεις υπαλλήλων των παρακάτω αναφερομένων κατηγοριών και κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 (παρ. 9) του ν. 4780/2021 (Α’ 30)», κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και έως τέσσερα (4) έτη, ως εξής:

ΜΟΝAΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α/Α   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   ΚΛΑΔΟΣ    ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1.  ΠΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  Ι.Δ.Α.Χ.                 1

2.  ΠΕ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ    Ι.Δ.Α.Χ.            1

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων:

Οι υποψήφιοι/ες κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν, όπως αυτά προβλέπονται στο π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα – Εργασιακή εμπειρία

Ι. Για τη θέση ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού:

Προτιμητέοι βασικοί τίτλοι σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών Επιστημών, των Πολιτικών Επιστημών, της Δημόσιας Διοίκησης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων

α) τριετής, και αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες, διετής τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικού αντικειμένου και ιδίως στα κάτωθι θέματα:

  • μισθοδοσία και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  • έλεγχος και πληρωμές δαπανών
  • κατάρτιση, εκτέλεση, παρακολούθηση κρατικού προϋπολογισμού ή προϋπολογισμών λοιπών φορέων γενικής κυβέρνησης
  • σύνταξη, ανάλυση, παρακολούθηση οικονομικών καταστάσεων, οικονομικών αναφορών, οικονομικών στοιχείων φορέων γενικής κυβέρνησης
  • προγραμματισμός, παρακολούθηση, υλοποίηση προμηθειών
  • δημοσιονομικός έλεγχος ή έλεγχος συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

β) μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

γ) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

δ) πολύ καλή γνώση Η/Υ.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση δυο (2) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ, με ΑΔΑ: 6Ψ9Θ46Μ87Θ-ΜΝΙ

 

Για την Π.Ε.Κοζάνης