Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) λογότυπο

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α ́204)«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α ́52)και ιδίως τα άρθρα 12, 20 και 25.

3.Τις διατάξεις του α ́ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ.123/2012 (Α ́216).

4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α ́39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5.Την υπ’ αριθμ. 87288/24.08.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 454) «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

6.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3994/24.07.2019Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης (αρ. Πράξης 94).

7.Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με θητεία τριών (3) ετών.

Α) Γενική περιγραφή καθηκόντων προκηρυσσόμενης θέσης:

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης είναι τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος ή του Γραφείου.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος ή του Γραφείου.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της υπερκείμενης οργανικής μονάδας για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τμήματος ή του Γραφείου.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ια) Η μέριμνα για την τήρηση του Αρχείου του Τμήματος ή του Γραφείου.

ιβ) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι ακόλουθες:

α) Η οργάνωση και η τήρηση του πρωτοκόλλου εξερχόμενων και εισερχομένων εγγράφων, η παραλαβή και διακίνηση της αλληλογραφίας των εγγράφων και των τηλεφωνικών κλήσεων της Αρχής,καθώς και η μέριμνα για την κοινοποίηση και επίδοση κάθε εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται οι κλήσεις, αποφάσεις, συστάσεις, αξιολογήσεις, πορίσματα και γνωμοδοτήσεις της Αρχής.

β) Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση αρχείου εγγράφων της Διεύθυνσης, καθώς και η αρχειοθέτηση, η ταξινόμηση και η φύλαξη των αποφάσεων της Αρχής.

γ) Η βεβαίωση της ακρίβειας αντιγράφων εγγράφων, καθώς και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του προσωπικού της Αρχής.

δ) Η μέριμνα για την εξυπηρέτηση του κοινού και την επικοινωνία του με την, κατά περίπτωση, αρμόδια υπηρεσία της Αρχής.

ε) Η εισήγηση για το πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Αρχής σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, καθώς και η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση αυτής και γενικά ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν σε προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού.

στ) Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών, σχετικών με θέματα προσωπικού της Αρχής.

ζ) Ο χειρισμός των θεμάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Αρχής, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών του προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, αρμόδιων οργάνων, στη σύνταξη σχετικών εισηγήσεων προς το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο και στη μέριμνα για την έκδοση των αντίστοιχων πράξεων.

η) Η συγκέντρωση, η συμπλήρωση και η διαβίβαση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης και η παρακολούθηση των θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Αρχής.

θ) Η τήρηση αρχείου των ατομικών φακέλων και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος προσωπικού, προκειμένου να ενημερώνεται το Μητρώο του Προσωπικού με τη συγκέντρωση και καταγραφή των μεταβολών του, καθώς και το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης με τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον προσδιορισμό των τακτικών και έκτακτων αποδοχών του προσωπικού της Αρχής.

ι) Η διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

ια) Η πρόταση για την κατανομή των οργανικών θέσεων, η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η παρακολούθηση τήρησης του ωραρίου και της υπερωριακής απασχόλησης, η μέριμνα για τη διακίνηση του υπηρεσιακού οχήματος, η τήρηση των διατάξεων για την απλούστευση των διαδικασιών, καθώς επίσης για την προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία.

ιβ) Κάθε άλλο θέμα που άπτεται της εύρυθμης λειτουργίας της Αρχής και αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του Προσωπικού της Αρχής

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση με ΑΔΑ: 6ΗΟΧΟΞΤΒ-0Β2

Για την Π.Ε. Κοζάνης