Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) λογότυπο

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και στατιστικών αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (11-12-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και στατιστικών αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (11-12-2020)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και στατιστικών αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (11-12-2020)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τ ου Ν. 4013/2011 (Α΄204 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με τ ο άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) και ιδίως τα άρθρα 1 1 , 20 και 25

3. Τις διατάξεις του α΄ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ.123/2012 (Α΄216).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει

5. Την υπ’ αριθμ. 87288/24.08.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 454) «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6778 02.12.2020 Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης (αρ. Πράξης 122).

7. Την με αριθμ. πρωτ.6777/02. 12.2020 παραίτηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων και τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης με θητεία τριών (3) ετών.

Α) Γενική περιγραφή καθηκόντων προκηρυσσόμενης θέσης:

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης είναι τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τμήματος.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ια) Η μέριμνα για την τήρηση του Αρχείου του Τμήματος.

Ιβ) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Στατιστικών Αναλύσεων είναι οι ακόλουθες:

α) Η τήρηση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση του Μητρώου Αποκλεισθέντων Φορέων, του Μητρώου αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων.

β) Η μέριμνα για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, τη διαχείρισή της και τη διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα ή και υπό ανάπτυξη πληροφοριακά συστήματα που σχετίζονται με τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικότερα η μέριμνα για την τήρηση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων
περιλαμβάνει:

αα) τη συλλογή και δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ενωσιακών και εθνικών δικαστηρίων,

ββ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της συλλογής, επεξεργασίας και δημοσίευσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων δεδομένων και στοιχείων από τις αναθέτουσες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους αρμόδιους δημόσιους φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011,

γγ) την τήρηση των κατωτέρω στοιχείων: i) προκηρύξεων των διαγωνισμών και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ii) του αντικειμένου των διαγωνισμών και της διαδικασίας που τους διέπει, iii) των προϋπολογισμών και της πηγής χρηματοδότησης, iv) των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών, v) τυχόν συμπληρωματικών ή τροποποιητικών συμβάσεων, vi σχετικής νομολογίας, vii στατιστικών στοιχείων, καθώς επίσης και όσων ειδικότερων στοιχείων προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4013/2011, των άρθρων 339 έως 344 του ν. 4412/2016 και 56 έως 57 του ν. 4413/2016.

γ) Η μέριμνα για την διαρκή επικαιροποίηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού και το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών και Γνωμοδοτήσεων, των πληροφοριών ως προς τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που εισάγονται στο σύστημα του επιγραμμικού αποθετηρίου της Επιτροπής (e-certis).

δ) Η ανάπτυξη, ενημέρωση και εν γένει επιμέλεια της ηλεκτρονικής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Π.Η.Δ. Β΄ 1301/12.04.2012), όπως εκάστοτε ισχύει.

ε) Η ομογενοποίηση των δεδομένων που προβλέπονται στα ως άνω σ τοιχεία ώστε να επιτυγχάνεται η μοναδικότητά τους και η παραγωγή πληροφοριών.

στ) Η μέριμνα για τη λειτουργία συστήματος ανάλυσης κινδύνων με συγκεκριμένους δείκτες επί των δημοσίων συμβάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής.

ζ) Η υλοποίηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Συντονισμού της Διεύθυνσης Συντονισμού, των αναφορών επί των δεδομένων δημοσίων συμβάσεων.

η) Η εφαρμογή μεθοδολογιών στο σύστημα επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence System) της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσί ων Συμβάσεων, για την υποστήριξη του έργου της Αρχής.

θ) Η εκπόνηση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής ή του Προέδρου της, κάθε είδους στατιστικής ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Β) Προσόντα υποψηφίου

α) Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης

β) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δύο (2) ετών

Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 Α ΄39 ), όπως ισχύει.

Για την επιλογή του Προϊσταμένου του ανωτέρω Τμήματος, επιπλέον των προαναφερόμενων απαιτήσεων, θα συνεκτιμηθεί η επιστημονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα, οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση επιλογής στην αναφερόμενη θέση υποψηφίου που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, με την υπουργική απόφαση απόσπασής του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση έως της λήξη της θητείας του.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου τμήματος Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και στατιστικών αναλύσεων της Διεύθυνσης Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (11-12-2020) με ΑΔΑ: 6ΜΠΓΟΞΤΒ-ΗΤ8

Για την Π.Ε. Κοζάνης