Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) λογότυπο

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Συντονισμού της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α ́204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2.Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53 του ν. 4605/2019 (Α ́52)και ιδίως τα άρθρα 8, 20 και 25.

3.Τις διατάξεις του α ́ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ.123/2012 (Α ́216).

4.Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α ́39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5.Την υπ’ αριθμ. 87288/24.08.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 454) «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

6.Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 487/23.01.2020Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης (αρ. Πράξης 108).7.Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Συντονισμού, με θητεία τριών (3) ετών.

Α) Γενική περιγραφή καθηκόντων προκηρυσσόμενης θέσης:

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης της Διεύθυνσης Συντονισμού είναι τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος.

δ)Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Τμήματος.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Τμήματος.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ια) Η μέριμνα για την τήρηση του Αρχείου του Τμήματος.

ιβ) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης είναι οι ακόλουθες:

α) Η συμμετοχή, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και, ιδίως, με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πιστοποιημένων ή μη προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, των εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού, καθώς και η εν γένει παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δράσεων και των διαδικασιών πιστοποίησης στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Η ανάπτυξη και παροχή εργαλείων και μεθοδολογίας για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, γνώσεων και ακεραιότητας που απαιτούνται για την επάρκεια των αναθετουσών αρχών, των αναθετόντων φορέων και του προσωπικού τους και η εισήγηση προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής επαγγελματοποίησης, καθώς και συστήματος πιστοποίησης δομών και φυσικών προσώπων στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.

γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού της Αρχής και η κατάρτιση προτάσεων και εισηγήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης.

Β) Προσόντα υποψηφίου

α) Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης

β) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Τα ανωτέρω απαιτούμενα προσόντα αποδεικνύονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 50/2001 (Α ́39), όπως ισχύει.

Για την επιλογή του Προϊσταμένου του ανωτέρω Τμήματος, επιπλέον των προαναφερόμενων απαιτήσεων, θα συνεκτιμηθεί η επιστημονική κατάρτιση, η προϋπηρεσία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο, η γνώση ξένων γλωσσών, η δραστηριότητα στην υπηρεσία, η επαγγελματική ευσυνειδησία, η παραγωγικότητα,οι διοικητικές ικανότητες, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία και η συμπεριφορά του υπαλλήλου.

Σε περίπτωση επιλογής στην αναφερόμενη θέση υποψηφίου που δεν είναι υπάλληλος της Αρχής και δεν υφίσταται κενή οργανική θέση, με την υπουργική απόφαση απόσπασής του συνιστάται και προσωποπαγής οργανική θέση έως της λήξη της θητείας του.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση με ΑΔΑ: ΩΨ2ΔΟΞΤΒ-ΞΗΠ

Για την Π.Ε. Κοζάνης