Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) λογότυπο

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (12-5-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (12-5-2021)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (12-5-2021)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις τ ου Ν. 4013/2011 (Α΄204 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως θεσπίστηκε με τ ο άρθρο 53 του ν. 4605/201 9 (Α΄ 52) και ιδίως τα άρθρα 3 , 20 και 25 3. Τις διατάξεις του α΄ εδ. της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ.123/2012 (Α΄216).

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα» , όπως ισχύει

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 87288/24 .08.2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΥΟΔΔ 454) «Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

6. Την υπ’ αριθμ. π ρωτ. 2630/07 05 2021 Βεβαίωση ύπαρξης Πίστωσης (αρ. 129 Πράξης).

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου του Γραφείου Προέδρου με θητεία τριών (3) ετών.

Α) Γενική περιγραφή καθηκόντων προκηρυσσόμενης θέσης:

Βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου του Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι τα παρακάτω:

α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς στόχους της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Γραφείου.

δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του Γραφείου.

ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες της Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών μάθησης για το σύνολο αυτού.

ζ) Η εισήγηση στον Πρόεδρο της Αρχής για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ) του Γραφείου.

η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων.

θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Γραφείου και η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

ια) Η μέριμνα για την τήρηση του Αρχείου του Γραφείου.

Ιβ) Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Ειδικότερα το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει γραμματειακά, οργανωτικά και επιτελικά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμοδιότητες του αρμοδιότητες του Γραφείου διακρίνονται σε εκείνες που έχουν οργανωτικό και γραμματειακό χαρακτήρα (Γραμματεία Προέδρου) και σε εκείνες με επιτελικό χαρακτήρα (Επιτελικός Τομέας).

α) Στις οργανωτικού και γραμματειακού χαρακτήρα αρμοδιότητες (Γραμματεία Προέδρου) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

αα) Η παροχή γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Αρχής.

ββ) Η τήρηση πρωτοκόλλου Γραφείου Προέδρου, η τήρηση σχεδίων των αποφάσεων και εν
γένει πράξεων της Αρχής και η τήρηση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Αρχής.

γγ) Η επιμέλεια έκδοσης των εκθέσεων και κάθε άλλου πληροφοριακού εντύπου της Αρχής.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Γραφείου Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (12-5-2021) με ΑΔΑ: 9Χ1ΕΟΞΤΒ-ΟΒ7

Για την Π.Ε. Κοζάνης