Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση-πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (22-4-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση-πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (22-4-2019)

Ανακοίνωση-πρόσκληση

για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52).

2. Τις διατάξεις του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7, 21 και 22

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 43/2013 (ΦΕΚ 80 Α΄) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 4587/2018 (ΦΕΚ 218 Α΄),

4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) «Προσόντα Διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου τομέα», όπως ισχύει,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει,

7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/οικ.23459/25.09.14 (ΦΕΚ 2595 Β΄) «Καθορισμός αποδεκτών βασικών τίτλων σπουδών και πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης με οικονομικές ή και οικονομικές αρμοδιότητες»,

8. Τα πρακτικά της από 6.12.2018 συνεδρίασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την οποία αποφασίστηκε να προχωρήσει η Αρχή στην προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Δημοσίων Συμβάσεων,

9. Τα πρακτικά της από 5.4.2019 συνεδρίασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, κατά την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή,

10. Την με αριθμό 355/17-1-2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄515/20-2-2019) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορισμός μηνιαίων αποδοχών του Γενικού Διευθυντή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)».

11. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας και πλήρωσης της θέσης ευθύνης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσής της μία φορά, στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής «η Αρχή»), σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου οργανισμού της ΕΑΑΔΗΣΥ (ν. 4605/2019).

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή είναι τα ακόλουθα:

α) Η μέριμνα για την τήρηση του προγραμματισμού, καθώς και για την υλοποίηση των στόχων και των κατευθύνσεων που τίθενται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Γ.Δ.Δ.Σ.) από τον Πρόεδρο και την Αρχή. Προς τον σκοπό αυτό, ο Γενικός Διευθυντής παρακολουθεί τις εργασίες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων.

β) Η κατανομή των εργασιών και των υποθέσεων μεταξύ των Διευθύνσεων της Γ.Δ.Δ.Σ., η περαιτέρω παρακολούθηση και έλεγχος της περαίωσης των εργασιών και υποθέσεων από τους χειριστές τους, καθώς και της σύνταξης των σχετικών εισηγήσεων εντός των προβλεπόμενων ή οριζόμενων προθεσμιών και τέλος η απόφαση για την τηρητέα πορεία επί των υποθέσεων όταν εκδηλώνεται διάσταση απόψεων μεταξύ των συναρμοδίων υπηρεσιών.

γ) Η μέριμνα για την εμπρόθεσμη και ορθή εισαγωγή ενώπιον του αρμοδίου οργάνου των υποθέσεων, των εισηγήσεων ή εκθέσεων επί των σχεδίων γνωμοδοτήσεων, επί μέρους διατάξεων, αποφάσεων, συστάσεων, αξιολογήσεων, πορισμάτων της Αρχής και κάθε άλλης δράσης αυτής.

δ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την τοποθέτηση του προσωπικού στις οργανωτικές μονάδες της Αρχής και τη μετακίνηση του μεταξύ των μονάδων αυτών.

ε) Ο έλεγχος για την εφαρμογή και την τήρηση από το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης των νόμων, των κανονισμών και των αποφάσεων που το αφορούν.

στ) Η μέριμνα, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες, για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και προτάσεων που υποβάλει η ΕΑΑΔΗΣΥ στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 περ. ιγ΄ του ν. 4013/2011, του προϋπολογισμού της Αρχής, καθώς και των άλλων εκθέσεων και εγγράφων που υποβάλλονται σε κάθε εθνικό και διεθνές όργανο ή Οργανισμό.

ζ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας από υπαλλήλους που ανήκουν σε διαφορετικές Διευθύνσεις, Τμήματα ή Γραφεία, για την αντιμετώπιση και επεξεργασία συγκεκριμένου ζητήματος ή την εκτέλεση διοικητικού έργου ή εργασίας που ανήκει στην αρμοδιότητα οποιασδήποτε υπηρεσιακής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης καθώς και ο ορισμός συντονιστή της ομάδας εργασίας.

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση-πρόσκληση με ΑΔΑ: 6Ξ3ΠΟΞΤΒ-ΖΓ2

6j3pojtb-zg2

Για την Π.Ε. Κοζάνης