Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων (4) υπαλλήλων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων (4) υπαλλήλων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

Η Προϊσταμένη του Α΄ Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Δικαστικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία μετάταξης μονίμων υπαλλήλων και μεταφοράς θέσεων υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4745/2020 (Α 214) και του ν. 4354/2015 (́Α΄ 176), όπως ισχύουν, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων και στον ν. 4440/2016 (Α ́ 224), καθώς και σε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.

Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε τέσσερις (4) και κατανέμονται ως εξής:

Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Σύνολο Θέσεων
101 Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης 1
102 Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης 1
103 Διοικητικό Εφετείο Λάρισας 1
104 Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας 1

Από τις ανωτέρω θέσεις μέχρι δύο (2) δύναται να καλυφθούν με μεταφορά αντίστοιχων θέσεων υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α 143) και για ́ έως δύο (2) θέσεις.

Οι μετατάξεις των μόνιμων υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από απλή γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου στο οποίο υπάγονται οι υπάλληλοι και σύμφωνη γνώμη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του οικείου Διοικητικού Εφετείου, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του οικείου Υπουργείου.

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη τεσσάρων (4) υπαλλήλων στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, με ΑΔΑ: 6ΝΖΣΩ-ΒΝΠ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης