Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Έχοντας υπ΄ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/30-01-2013) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την υπ’ αριθμ. 132837/Γ4 (ΦΕΚ 634 ΥΟΔΔ/28-08-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου – Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων».

2. Την υπ’ αριθμ. 175054/Γ4/2019 (Φ.Ε.Κ. 949 Υ.Ο.Δ.Δ./08-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

3. Τη με αρ. 48077/Υ2/2018 (ΦΕΚ Β’ 1133/28.3.2018) Απόφαση με θέμα: «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 201572/Γ1/11-12-2014 (ΦΕΚ 3399/Β/18-12-2014) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 68 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 247 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/τ. Α’/23-09-2020) με θέμα «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΑ΄ Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

8. Την παράγραφο 16 του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 περί «Πειθαρχικού Δικαίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.».

9. Το άρθρο 23 του Ν.4354/2015 περί «Διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικών ρυθμίσεων και άλλων επειγουσών διατάξεων εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

10. Το Π.Δ. 50/2001 περί «Καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου Τομέα», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.347/2003, 44/2005 και 116/2006.

11. Το άρθρο 14, του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014)

12. Το άρθρο 199 παράγραφος 4 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α’/23.7.2021)

13. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4696/23.11.2021 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4Δ346ΜΤΛΗ-Ξ72) με θέμα: “Προσδιορισμός φορέων υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων”.

14. Την ύπαρξη δέσμευσης πίστωσης στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για το οικονομικό έτους 2022 και τoν υπό κατάρτιση για το έτος 2023.

15. Τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το οικονομικό έτος 2022.

16. Τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό για το έτος 2023.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (Νόμος 4115/13, ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013).

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως φορέας υλοποίησης και λειτουργίας των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων (μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του N. 4270/2014 (Α’ 143),

προκειμένου να καλύψει τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες απορρέουν από την ένταξή του στη δράση «Μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» της υπ΄αριθμ. πρωτ. 4696/23.11.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ψ4Δ346ΜΤΛΗ-Ξ72).

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), δώδεκα (12) θέσεις με απόσπαση, οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα ως εξής:

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), με ΑΔΑ: ΨΞΟΣΟΡΗΛ-Σ9Φ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης