Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών (03) υπάλληλων της κατηγορίας ΠΕ (28-1-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών (03) υπάλληλων της κατηγορίας ΠΕ (28-1-2021)

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοινώνει ότι, προκειμένου να στελεχώσει το Τμήμα Ελέγχων στο κεντρικό κατάστημα αυτού, με υπαλλήλους της Κατηγορίας ΠΕ, κατόχους πτυχίου ΑΕΙ Μαθηματικών, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων για ένα έτος και με δικαίωμα παράτασης της απόσπασής τους για ένα έτος ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις α) των άρθρων 12 παρ.13 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), β) του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4531/2018 (Α’62), γ) του άρθρου 82 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν.2812/2000, Α’ 67), δ) του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν.

Η απόσπαση θα πραγματοποιηθεί ύστερα από θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας και εν γένει της προσωπικότητάς τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, με τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία από το διορισμό τους.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4440/2016, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

Οι υποψήφιοι προς απόσπαση υπάλληλοι πρέπει να κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.

Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο. Για τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίζεται και ο ξενόγλωσσος τίτλος.

Πρόσθετα Προσόντα: Απαιτείται επίσης:

α) Η εμπειρία ή οι γνώσεις σε ένα τουλάχιστον από τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

i) Θεωρία των Παιγνίων,

ii) Διαφορικός Λογισμός και

iii) Θεωρία των Πιθανοτήτων και

β) Η γνώση Χειρισμού Η/Υ τουλάχιστον στα αντικείμενα

i) επεξεργασίας κειμένων,

ii) υπολογιστικών φύλλων,

iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Επίσης θα συνεκτιμηθούν:

α) Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου με γνωστικά αντικείμενα: i) Θεωρία των Παιγνίων, ii) Διαφορικός Λογισμός και iii) Θεωρία των Πιθανοτήτων και β) Η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση υπάλληλοι καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση, μέχρι τις 26.02.2021 είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα, ισόγειο, γραφείο 32), είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Υπηρεσία Επιτρόπου «Ανθρώπινο Δυναμικό και Διοικητική Μέριμνα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οδός Βουρνάζου 4 και Τσόχα Τ.Κ. 11521 Αθήνα και θα πρέπει κατά την κατάθεση της αίτησής τους στην Υπηρεσία μας, να επισυνάπτουν τα ακόλουθα έγγραφα:

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο τριών (03) υπάλληλων της κατηγορίας ΠΕ (με ΑΔΑ: 6Π9ΦΚΩ3-ΥΧΓ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης