Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) λογότυπο

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (24-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (24-3-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (24-3-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1706/10-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και
Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    —-            ΘΕΣΗ       ———            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

INEA/2021/ΤA/AD5/06 Evaluation Management Coordinator 26-03-2021

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/ Προσωπικό / Προσλήψεις

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (16-3-2021) (ΑΔΑ: 6ΗΕ246ΜΤΛ6-ΠΓ0)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (24-3-2021)

 

Σύμφωνα με το με Α.Π. 1706/10-03-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και
Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    —-            ΘΕΣΗ       ———            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

INEA/2021/ΤA/AD5/06 Evaluation Management Coordinator 26-03-2021

 

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/inea/en/mission-objectives/job-opportunities

 

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/ Προσωπικό / Προσλήψεις

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Innovation and Networks Executive Agency) (16-3-2021) (ΑΔΑ: 6ΗΕ246ΜΤΛ6-ΠΓ0)