Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24-3-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24-3-2021)

Ανακοίνωση ακύρωσης προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα σε προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24-3-2021)

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/150/3216/4-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡ146ΜΤΛ6-4ΜΜ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1707/10-3-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει ότι ακυρώνεται η προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-A-3) με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη 19η Απριλίου 2021, η οποία περιλαμβάνεται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Η με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/150/3216/4-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΡ146ΜΤΛ6-4ΜΜ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας:

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 1119/19-02-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάρτιο 2021 και τον Απρίλιο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2021:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT-CERT-EU)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-D-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA_Del Colombie) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-5)
 • Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG-RECOVER-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-E-4)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Απριλίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-B-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-C-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP-G-5)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης