Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης (4-2-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης (4-2-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης (4-2-2021)

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 1248/21-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη             Προθεσμία
Ref. No.: S13/2020 Programme Officer Το συντομότερο δυνατό 07.02.2021

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

Περαιτέρω πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα/Προσωπικό/Αποσπάσεις

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΩΑΕ46ΜΤΛ6-ΩΕΜ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης για απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης (4-2-2021)
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ.6602/ΑΣ 1248/21-12-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, γνωστοποιείται η ακόλουθη προκήρυξη θέσης για απόσπαση, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός έτους, με τα εξής στοιχεία:

Προκήρυξη                         Θέση                    Έναρξη             Προθεσμία
Ref. No.: S13/2020 Programme Officer Το συντομότερο δυνατό 07.02.2021

Επισημαίνεται ότι ο υπάλληλος που θα αποσπασθεί θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της απόσπασής του, να μισθοδοτείται από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, ή τουλάχιστον, να εξακολουθεί να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

Για τη θέση έχουν προβλεφθεί επιπρόσθετες αμοιβές καθώς και έξοδα μετακίνησης. Σημειώνεται, επίσης, ότι για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.