Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (26-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (26-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EYΕΔ) (26-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/930/17594/15-09-2021 (ΑΔΑ: 6BEB46ΜΤΛ6-57Μ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.6468/29-09-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ. Ε. Α. Ε. Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (Ε. Υ. Ε. Δ.) για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αίγυπτο, με στοιχεία:

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                  ΘΕΣΗ                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Delegation of the European Union to Egypt, Policy Officer in the Political, Press and Information Section, covering gender, justice, home affairs and security,

Παράταση έως 12-11-2021

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι τις 12-11-2021.

Σημειώνεται ότι το κόστος της ανωτέρω θέσης δεν καλύπτεται από την ΕΥΕΔ
Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης, με Α Δ Α: ΨΣΙ646ΜΤΛ6-ΝΒΖ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης