Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (22-6-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (22-6-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (22-6-2021)

Σύμφωνα με το A.Π. 4104/4-6-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/SNE/2021/05, Project Officer Visits and Inspections, 16.07.2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις καθώς και τα σχετικά έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/jobs/vacancies.html

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον συνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από έγγραφο της υπηρεσίας τους πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς (admin@rp-grece.be ) στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, μέχρι τις 13 Ιουλίου 2021.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης με ΑΔΑ: 9Θ8Ρ46ΜΤΛ6-3ΨΨ

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (22-6-2021)

Σύμφωνα με το A.Π. 4104/4-6-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/SNE/2021/05, Project Officer Visits and Inspections, 16.07.2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)