Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) (22-6-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) (22-6-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) (22-6-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4380/15-6-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

LC SEC 4/2021, Legal Officer (Seconded National Expert), 13.07.2021 (12.00 ώρα Παρισίων)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Οι σχετικές αιτήσεις των υποψηφίων, συνοδευόμενες από έγγραφο της υπηρεσίας τους πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς (EBA-Applications@eba.europa.eu) απευθείας, στην ανωτέρω Αρχή.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης με ΑΔΑ: ΩΔΟ846ΜΤΛ6-320

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) (22-6-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4380/15-6-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority–EBA) δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

LC SEC 4/2021, Legal Officer (Seconded National Expert), 13.07.2021 (12.00 ώρα Παρισίων)

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στον σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis