Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Αντιπροσωπεία ΕΕ σε Διεθνή Οργανισμό (10-8-2016)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Αντιπροσωπεία ΕΕ σε Διεθνή Οργανισμό (10-8-2016)

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Αντιπροσωπεία ΕΕ σε Διεθνή Οργανισμό (10-8-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π.ΕΥΕΔ 4724/17-6-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία ΕΕΑS.DG.BA.HR.2/EMA/Ares(2016)/2774656/15.06.2016 επιστολή του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΥΕΔ, γνωστοποιείται προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (cost-free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) για τα πυρηνικά θέματα στην Αντιπροσωπεία ΕΕ στον Διεθνή Οργανισμό (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει  να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 29η Αυγούστου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν.Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΡΠΦ465ΦΘΕ-7ΛΨ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Αντιπροσωπεία ΕΕ σε Διεθνή Οργανισμό (10-8-2016)

Ανα κοίνωση Προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα σε Αντιπροσωπεία ΕΕ σε Διεθνή Οργανισμό (10-8-2016)

Σύμφωνα με το Α.Π.ΕΥΕΔ 4724/17-6-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την υπό στοιχεία ΕΕΑS.DG.BA.HR.2/EMA/Ares(2016)/2774656/15.06.2016 επιστολή του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΥΕΔ, γνωστοποιείται προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα (cost-free, χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.) για τα πυρηνικά θέματα στην Αντιπροσωπεία ΕΕ στον Διεθνή Οργανισμό (ΟΑΣΕ) στη Βιέννη.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας του υπαλλήλου πρέπει  να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be το αργότερο μέχρι την 29η Αυγούστου 2016.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

– Γραφείο Αν.Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 7ΡΠΦ465ΦΘΕ-7ΛΨ)