Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (2-11-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (2-11-2021)

Σύμφωνα με το A.Π. 6801/13-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EΜSA/SNE/2021/10, Maritime Duty Officer, 04-11-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

EΜSA/SNE/2021/11, Project Officer for Maritime Security,  04-11-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

EΜSA/SNE/2021/12, Project Officer for Ship Safety and Accident Investigation, 04-11-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

EΜSA/SNE/2021/13, Project Officer for Sustainability, 04-11-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

EΜSA/SNE/2021/14, HR Officer, 18-11-2021 (μέχρι 17:00 τοπική ώρα Λισσαβώνας)

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be, έως την 1η Νοεμβρίου2021 (για τις υπό στοιχεία 10,11,12 και 13 προκηρύξεις) και έως την 15η Νοεμβρίου 2021 (για την υπό στοιχεία 14 προκήρυξη).

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (2-11-2021) με ΑΔΑ: Ψ9ΠΘ46ΜΤΛ6-9ΕΘ

Για την Π.Ε. Κοζάνης