Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) logo

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (17-3-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (17-3-2022)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (17-3-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.8524/14-12-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΑ Ε.Ε.), γνωστοποιείται η υπό στοιχεία Ares (2021) 7544764/07-12-2021 επιστολή με συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council Executive Agency – ERCEA), που αφορά στην υπό στοιχεία E R C E A / S N E / 1 9 4 / 2 0 2 1 προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στον ανωτέρω Οργανισμό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2022, 12:00 τοπική ώρα Βρυξελλών.

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΜΕΑ Ε.Ε., admin@rp-grece.be, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2022.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://erc.europa.eu/about-erc/careers

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) (17-3-2022), με ΑΔΑ: ΨΞΜΓ46ΜΤΛ6-ΥΟΧ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης