Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (European Court of Auditors - ECA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ελεγκτών/τριών στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (26-1-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ελεγκτών/τριών στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (26-1-2023)

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/1220/18333/20-12-2022 (ΑΔΑ: 6Θ2046ΜΤΛ6-Κ5Κ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.200/12-01-2023 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.) και κατόπιν σχετικής διευκρίνισης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (European Court of Auditors – ECA), η υπό στοιχεία SG1136740EN01-22PP-Recruitment_auditors_TA_ECA-OR/16.11.2022 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά σε θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων (temporary agents) και όχι Αποσπασμένων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαικό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 31η Ιανουαρίου 2023 (12:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας (βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Εuropass και συνοδευτική επιστολή) θα πρέπει να υποβληθούν μαζί με σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου (στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ECA-Selection@eca.europa.eu χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων από κάθε κράτος-μέλος που, επίσης, εκ παραδρομής τέθηκε στην ως άνω επιστολή.

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Συνημμένο: Η υπό στοιχεία SG1136740EN01-22PP-Recruitment_auditors_TA_ECA-OR/16.11.2022 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων ελεγκτών/τριών στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) (26-1-2023), με ΑΔΑ: ΡΛ7Α46ΜΤΛ6-ΛΦΤ

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης