Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Διευθυντών / Διευθυντριών Πόρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Διευθυντών / Διευθυντριών Πόρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π.7596/17-11-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για πλήρωση τριών (3) θέσεων Διευθυντών/Διευθυντριών Πόρων στις Γενικές Διευθύνσεις Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (DG INTPA), Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (DG SANTE) και Εμπορίου (DG TRADE), με στοιχεία:

COM/2022/10419-Publication of vacancies for three functions of Director “Resources” (grade AD14)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Δεκεμβρίου 2022, 12:00 τ.ώ.
Βρυξελλών.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφούν
μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσουν τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/info/jobs-european-commission/job-opportunities/managerseuropean-commission/apply-management-positions-european-commission_en

Επίσης, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή  Δ ι α ν ο μ ή (Μ ε Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό  Τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων Διευθυντών / Διευθυντριών Πόρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (12-12-2022), με ΑΔΑ: ΨΕ3Ε46ΜΤΛ6-ΖΚ8

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης