Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-12-2014)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-12-2014)

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (4-12-2014)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Ιανουάριο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2014, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.CEF.CPE.01)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης (ELARG.A.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.E.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (MARE.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορές (MOVE.E.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.H.1)

2. Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.A.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.H.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT.EU-B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεών και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.C.3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.B.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR.D.2)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Κοινό Κέντρο Ερευνών» (JRC.J.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.6)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.I.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 779ΧΧ-1ΓΖ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης