ΕΚΔΔΑ

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών απο την (ΕΝΑ) και τα (IRA) της Γαλλίας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την (ΕΝΑ) και τα (IRA) της Γαλλίας

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα

Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.1/οικ.29412/18-11-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΑΧΧ-3ΗΩ) εγγράφου της Υπηρεσία μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η Ανακοίνωση του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας, σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ENA για τους διεθνείς Κύκλους καθώς και αυτήν του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος,

ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας και την κυρία Μαρία-Χριστίνα Αγαπίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mcagapiou@ifa.gr ή στο τηλέφωνο: 210-3398739.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

 

 

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ

ΩΝΠ9Χ-ΨΓΘ

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την (ΕΝΑ) και τα (IRA) της Γαλλίας

Ανακοίνωση παράτασης υποβολής υποψηφιοτήτων του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα Περιφερειακά Ινστιτούτα

Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.1/οικ.29412/18-11-2014 (ΑΔΑ: Ω3ΑΧΧ-3ΗΩ) εγγράφου της Υπηρεσία μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η Ανακοίνωση του Προγράμματος Διεθνών Κύκλων Σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) και τα

Περιφερειακά Ινστιτούτα Διοίκησης (IRA) της Γαλλίας, σας ενημερώνουμε ότι παρατάθηκε η

καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι και την 11η Δεκεμβρίου

2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ENA για τους διεθνείς Κύκλους καθώς και αυτήν του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος,

ή να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας και την κυρία Μαρία-Χριστίνα Αγαπίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mcagapiou@ifa.gr ή στο τηλέφωνο: 210-3398739.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την

παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.