Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-12-2018)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-12-2018)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-12-2018)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 8171/26.11.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (17) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2019 και τον Ιανουάριο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 18 Δεκεμβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC.B.1)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.B.5)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.F.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT.G.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.A.3)
 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2019, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT.Β.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.B.SK)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.C.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.C.4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE.E.3)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των
Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV),
αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να
βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΜΙΓ465ΧΘΨ-ΗΚΒ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης