Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (14-12-2018)

Προκηρύξεις θέσεων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 8171/26.11.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (17) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2019 και τον Ιανουάριο 2019.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 18 Δεκεμβρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
Μία θέση στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI.5)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG.B.3)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΜΙΓ465ΧΘΨ-ΗΚΒ)