Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-6-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-6-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με A.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1095/7660/17-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΦΕ46ΜΤΛ6-Ε0Ο)
εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π. 3944/31-05-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιείται νέα παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX, με στοιχεία:

SNE/2022/13 Capability Officer

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό
σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους (βλ.
συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση admin@rpgrece.be έως την 10η Ιουνίου 2022.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω προκήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο τα
καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς
και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και
αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–
prosopiko/category–apospaseis

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της

Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (9-6-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με (ΑΔΑ: 9Ο2Κ46ΜΤΛ6-ΔΣΩ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης