Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (5-9-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (5-9-2022)

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1145/12238/29-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΜΠ546ΜΤΛ6-ΔΡΖ)

Σύμφωνα με το Α.Π. 5576/23-08-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ            ΘΕΣΗ                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SNE/2022/22, Legal and Procurement Officer, Παράταση έως 16.09.2022

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον
ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό
σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους (βλ.
συνοδευτικό υλικό), πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση admin@rp-grece.be έως την 12η Σεπτεμβρίου 2022.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω προκήρυξη, στην οποία προσδιορίζονται τόσο τα
καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς
και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και
αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–
prosopiko/category–apospaseis

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

κ.α.α.

Ειρήνη Χριστοφόρου

 

 

Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή Δ ι α ν ο μ ή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (5-9-2022), με (ΑΔΑ: 6ΓΗΥ46ΜΤΛ6-ΙΘ0)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης