Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6-7-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6-7-2021)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (6-7-2021)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 4482/17-06-2021 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο 2021 και τον Σεπτέμβριο 2021.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Ιουλίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Η-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-A_Del Turkey) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-D-3_Del Kosovo) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Α-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-A-3)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Σεπτεμβρίου 2021:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA-B-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Β-3_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-Β-3_B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (COMM-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-E-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-E-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT-D-DE.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT-CERT-EU)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-D-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-C-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-Β-3)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-D-2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT-E-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-Ε-3)
 • Δύο θέσεις στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI-1_Α) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Δύο θέσεις στην Υπηρεσία Μέσων Εξωτερικής Πολιτικής (FPI-1_B) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-D-2)
 • Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-G.II.7)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-A-4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-Α-4)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-C-4)
  Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (REGIO.EMPL-DAC.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-01)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Ε-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Β-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD-Ε-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eμπορίου (TRADE-C-2_Del Singapore) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 9ΟΘΗ46ΜΤΛ6-Φ6Ν)

Για την Π.Ε. Κοζάνης