Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Βιομηχανίας Εμπορίου Παιδείας και Απασχόλησης ΠΕ Κοζάνης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»

Ανακοίνωση Περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου στην επιχείρηση «ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ»

Ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 193216/07-12-2022 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Απασχόλησης και Παιδείας Π.Ε. Κοζάνης, επεβλήθη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) στην επιχείρηση η «ΦΑΡΜΑ ΛΕΥΚΑΡΩΝ», ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ, που βρίσκεται στην Κοζάνη, διότι διαπιστώθηκε ότι η τιμή χρέωσης συγκεκριμένου προϊόντος στο ταμείο του καταστήματος ήταν υψηλότερη από την αναγραφόμενη τιμή στην ετικέτα του προϊόντος, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α’/08-08-2013) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 9 της υπ’ αριθ. 91354/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 2983/Β΄/2017).

Παρακαλούμε να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο (site) της Περιφέρειάς μας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4177/2013.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ