Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβούλευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.33469/08-03-2021 έγγραφό μας, ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται και στην περίληψη διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ 16/03/2021 και ώρα 10:00 π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

 

 

Ανακοίνωση για την ανοικτή διαβού λευση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Σύμφωνα με την §2.1.4 της περίληψης διακήρυξης του έργου: «Προσθήκη νέας

πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο

Κοζάνης» που δημοσιεύτηκε με το αρ.πρ.οικ.33469/08-03-2021 έγγραφό μας,

ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους να συμμετέχουν στην ανοικτή διαβούλευση που

προβλέπεται από το νόμο, για τα εξής:

Η διαβούλευση θα γίνει την ίδια ημέρα και ώρα (όπως φαίνεται

και στην περίληψη διακήρυξης) με τη μορφή τηλεδιάσκεψης με

το πρόγραμμα zoom meetings (ΤΡΙΤΗ 16/03/2021 και ώρα 10:00

π.μ.).

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη – διαβούλευση θα πρέπει να

αποστείλουν το email επικοινωνίας τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση

d.te@kozani.pdm.gov.gr έως τη ΔΕΥΤΕΡΑ 15-03-2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Η υπηρεσία στη συνέχεια θα αποστείλει μέσω email πρόσκληση για συμμετοχή στην

πλατφόρμα zoom meetings (με LINK προκειμένου να γίνει join meeting).

Για την Π.Ε. Κοζάνης