Μετατάξεις

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 (ΦΕΚ 173/24-11-1983, τ. Α’) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ. Α’) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/09-02-2007, τ. Α’) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/23-11-2007,τ. Α’) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
5.Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 19 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/04-09-2009, τ. Α’)«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
6.Τις διατάξεις του άρθρου 68 της παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/22-08-2011, τ. Α’) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου -Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και δημοσιονομική εξυγίανση -Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
7.Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011, τ. Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύουν.
8.Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις–Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα–Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α ́ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
9.Τις διατάξεις του Π.Δ. 362/2002 (ΦΕΚ 304/10-12-2002, τ.Α’) «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας», όπως ισχύουν.

7r8846914k-2rp

Σύμφωνα με το αριθμ. 531/29-1-2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 16-2-2015 έως 16-3-2015