Επιτροπές

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. – Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/23-12-2017 τ.Β’) απόφαση του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, την Εγκύκλιο 6 με αρ.πρωτ.Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών και το ΦΕΚ 1511/02-05-2018, τ.Β’, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/16.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/23-12-2017 τ.Β’), ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων Μη.Μ.Ε.Δ., με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 40079/1721/07-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΚΓ7ΛΨ-ΦΧΡ) Απόφαση του Αν/τη Διευθυντή της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Στυλιανή Γεωργιάδου, Πολ. Μηχανικός με Α’ β.
  2. Σοφία Χαραλαμπίδου, ΔΕ Τεχνικών με Β’ β.
  3. Ευαγγελία Παπαϊωάννου, ΤΕ Γραφικών με Α’ β.

Η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών των κάτωθι έργων:

«Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ.+9.500 και Χ.Θ.+11.500», προϋπολογισμού: 368.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας – Ολυμπιάδας», προϋπολογισμού: 234.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ.+2.000», προϋπολογισμού: 281.500,00 € με Φ.Π.Α.

«Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην ΤΚ Ρυμνίου της ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού: 193.500,00 € με Φ.Π.Α.

«Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα», προϋπολογισμού: 403.252,03 € με Φ.Π.Α.

«Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Πρωτοχωρίου», προϋπολογισμού: 127.000,00 € με Φ.Π.Α.

«Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα», προϋπολογισμού: 160.000,00 € με Φ.Π.Α.

 Οι  κληρώσεις των ανωτέρω έργων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (kozani.pdm.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (www.ggde.gr).