Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σ̟πάρτης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υ̟παλληλικού κώδικα (Ν.3528/2007) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και διατάξεις εφαρμογής του μεσο̟πρόθεσμου ̟πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

7ΘΗΥ46907Η-ΠΞ8

7uhy46907h-pj8