Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα.Δικαίωμα υ̟ποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υ̟πάλληλοι των Υ̟πηρεσιών ̟που διαλαμβάνονται στον ̟πίνακα διανομής της π̟αρούσας ̟πρόσκλησης, εφόσον έχουν συμ̟πληρώσει διετή τουλάχιστον υ̟πηρεσία.

Προσόντα Υ̟ποψηφίων

Για τη κατηγορία ∆Ε, ως τυ̟πικά ̟προσόντα θεωρούνται τα ̟προβλε̟όμενα στο άρθρο 17 του π̟.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001), ό̟πως τρο̟πο̟ποιήθηκε και ισχύει.

Τρό̟πος Υ̟ποβολής Αιτήσεων

Ύστερα α̟πό τα ̟παρα̟πάνω, καλούνται οι υ̟πάλληλοι οι ο̟ποίοι ενδιαφέρονται και ̟πληρούν τις π̟ροϋ̟ποθέσεις να υ̟ποβάλουν:

vt1n465fuu-3o4

vt1n465fuu-3o4