Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το ΝΠΔΔ «Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα ν.3528/2007, άρθρα 71 και 74, τον ν.3801/2009, άρθρο 10, την ΠΥΣ 33/06 (ν.4002/2011, άρθρο 68) και την υπ’ αριθ.7/30-07-2014 συνεδρίαση, θέμα 8ο απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, αποφάσισε την κάλυψη μίας (1) θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία.

Η μετάταξη θα γίνει σε κενή οργανική θέση (που προέκυψε μετά το 2012 από συνταξιοδότηση εργαζομένων), με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου για τον οποίο αιτούνται, όπως αυτά ορίζονται από το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄).

ΩΜ90469ΗΓ0-23Τ