Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για Μετάταξη υπαλλήλων στα Παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειας Α.Μ.Θ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρο Κοινωνικής  Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν.

Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15η/24.04.2015 (θέμα3ο) Απόφασή του, προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες του σε Διοικητικό, Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό, καθώς και σε προσωπικό Φροντίδας και Καθαριότητας,προβαίνει στην έκδοση Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για τον λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Οι θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν ανά Παράρτημα του Κέντρου με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του Ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35,παρ.5 του Ν.4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα

786ΨΟΞΧΘ-ΔΧ6

786cojxu-dx6