Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Για Μετάταξη Ειδικών Επιστημόνων Και Διοικητικών Υπαλλήλων Στο Ε.Σ.Ρ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), Ανεξάρτητη Αρχή (Ν. 1866/1989 «Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών», ΦΕΚ Α΄ 222/6-10-1989, Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών», ΦΕΚ Α΄ 262/29-11-2000), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες με μετάταξη δύο (2) ειδικών επιστημόνων και δώδεκα (12) διοικητικών υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους, που συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης, Γραφείο Προσωπικού του Ε.Σ.Ρ. (ταχ. Διεύθυνση: Αμερικής 5, Αθήνα Τ.Κ. 10564). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

bielime-zo5