Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη δύο (2) μονίμων υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α3/Σ12/2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του με μετάταξη δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, σε κενές οργανικές θέσεις  (Π.Δ 295/2002 “Οργανισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)” – ΦΕΚ 262/Α’/30.10.2002), από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, ως εξής:

Α. Η μετάταξη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09.02.2007), όπως ισχύουν,
  • του άρθρου 19 του Ν. 3801/2009 “Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης” (ΦΕΚ 163/τ.Α’/04.09.2009),

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση-Πρόσκληση (7ΓΚΗ46Ψ842-23Η)