Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης(Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 22.10.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη πέντε (5) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική Διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624, τηλ: 2310370190).
Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:
1. Των άρθρων 71, 73 & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007)
2. Του άρθρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 «τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού & Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης»
3. Των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση προσκληση (6ΨΘΒ469ΗΕΥ-ΓΙΝ)