Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Σχετικά Με Μετάταξη Υπαλλήλου Στο Δήμο Παιονιας

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Ο Δήμος Παιονίας, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκίς, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) θέσης προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση από την 15 Ιουνίου 2015 έως 15 Αυγούστου 2015 και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου Παιονίας, στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 75–77, Πολύκαστρο 61 100, η οποία θα κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου.

2. Η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 74 και 79 του Ν.3587/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007), «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», τις διατάξεις του αρθ.68 του Ν.4002/2011 καθώς και των αρθ. 33 και 35 του Ν.4002/2011, ύστερα από τη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας καθώς και την εν γένει προσωπικότητάς τους.

vlo3vjr-zj4