Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γ. Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρ. 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει.
2. Την υπ ́ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/34/οικ.19935/27.7.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης.

3. Τις διατάξειςτης παρ. 5, του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»
4. Την αριθ. 25958/15.12.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. και 2. του Ν. 4002/2011 για τη μετάταξη/ μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
5. Την υ̟π ́αρ. 19/9.10.2014 (θέμα 17) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου.
Προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

vngb46906r-rca