Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ν.Π.Δ.Δ.)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, & 74 του ισχύοντα υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

3. Την αριθ. 25958/15-12-2011 εγκύκλιο του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68, αρ. 1. Και 2. Του Ν. 4002/2011 και του Ν.4024/2011 για τη μετάταξη μεταφορά προσωπικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις».
4. Την αριθ. 1093/26-2-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

6e7xorei-7f5

6e7xorei-7f5