Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α ́) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 8-11 και 16-21 του Π.Δ. 123/2012 (ΦΕΚ 216 Α’) «Οργανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (Α’ 215), «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

5. Την αριθμ. 87288/24.8.2016 (ΥΟΔΔ 454) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα “Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων”.

6. Την αριθμ. 7535/06.11.2013 (ΥΟΔΔ 563) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα “Διορισμός τακτικών μελών στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων” και την υπ’ αριθμ. 121047-17.11.2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα “Διορισμός μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

7. To Άρθρο 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια».

8. Την υπ’ αριθμ. 324/02.7.2013 Απόφαση του Προέδρου της Αρχής, με την οποία ορίστηκαν οι Προϊστάμενοι στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

9. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1974/20.4.2016 απόφαση με θέμα: “Ανανέωση θητείας των Προϊστάμενων των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: α) Νομικών Υπηρεσιών, β) Συντονισμού και Ελέγχου, γ) Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, από τη λήξη της υπάρχουσας θητείας αυτών, δυνάμει του αριθ. 17 παρ. 3 του π.δ. 123/2012” (ΑΔΑ: 6ΥΑΒΟΞΤΒ-ΝΒΝ).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΨΟΟΟΞΤΒ-ΚΩ6)

Για την Π.Ε. Κοζάνης