Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Προκηρύξεις θέσεων
Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων της
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α ́) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΨΟΟΟΞΤΒ-ΚΩ6)