Μετατάξεις

Ανακοίνωση Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Ο Δήμος Λαγκαδά, Ο.Τ.Α. εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στο Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη οκτώ (8) θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαγκαδά, ταχυδρομική διεύθυνση: Ν. Παπαγεωργίου 2 Λαγκαδάς Τ.Κ. 57200, η οποία θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου.
Η μετάταξη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 181 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’/28-6-2007) και άρθρο 58 Ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’/16-06-2011).

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση (ΩΩΓΖΩΛΛ-Ξ1Θ)